Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://kobok.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://kobok.hu//altalanos-szerzodesi-feltetelek

Definíciók:

Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.
Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.
Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

1.        SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: ALTA 2001 Bt.
A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 6000 Kecskemét, Ballószög tanya 111/A. (Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Izsáki út 33.)
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@szabokandallo.hu
A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 03-06-105678 A szolgáltató adószáma: 20498298-2-03
Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
A szolgáltató telefonszáma: +36 20 423 3600 A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: UNAS Online Kft.
Cím: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14. Honlap: https://hosting.unas.hu/
E-mail: unas@unas.hu Telefonszám:+36-99/200-200

2.        ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
2.1.      A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.2.      A jelen ÁSZF 2024. április 26. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi.
2.3.      Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
2.4.      Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

3.        SZERZŐI JOGOK
3.1.      Miután a https://kobok.hu/, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://kobok.hu/ weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül – kivéve a jogi dokumentumokat, hiszen Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.
3.2.      A https://kobok.hu/ weboldalról és annak adatbázisából bármilyen információt, képi- vagy szövegmegjelenést, tartalmi elemet, a weboldal megjelenési formáját és jellegét átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
3.3.      A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.
3.4.      Tilos a https://kobok.hu/ weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://kobok.hu/ weboldal vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.
3.5.      A https://kobok.hu/, név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
3.6.      Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, szavanként bruttó 20.000 Ft, illetve 40.000 Ft/nap. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

4.        ADATVÉDELEM
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
https://kobok.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Kecskemét, 2024. április 26.